Informatie voor patiënten

OPAT

Bij sommige infecties is langdurige intraveneuze behandeling nodig om de bacterie te bestrijden. Deze behandeling kan na opstart in het ziekenhuis thuis veilig worden verdergezet. OPAT is een afkorting die staat voor 'Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy' of ambulante parenterale antimicrobiële therapie. 

Ambulant: de behandeling vindt niet plaats tijdens een opname in het ziekenhuis, maar wel in de thuisomgeving.
Parenteraal: de medicatie wordt intraveneus (dat wil zeggen via het bloedvat) of intramusculair (ingespoten in de spieren) toegediend.
Antimicrobieel: de gebruikte geneesmiddelen zijn actief tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken.


Doel

Het voornaamste doel van het OPAT-programma is u toe te laten de behandeling op een veilige en doeltreffende manier in uw eigen comfortabele thuisomgeving te vervolledigen zodat u uw dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kan hervatten.


Antibiotica

Afhankelijk van het soort antibioticum zijn de geneesmiddelen verkrijgbaar in de thuisapotheek of in de ziekenhuisapotheek. Uw behandelende arts geeft u daarover meer inlichtingen en zal zorgen voor de nodige voorschriften en attesten. 


Toedieningsmateriaal

Voor de toediening van de antibiotica is er materiaal nodig zoals bijvoorbeeld spuiten, optreknaalden, verbandmateriaal, enz. ... De manier waarpop u de materialen verkrijgt, zijn ziekenhuisafhankelijk. Het is mogelijk dat de ziekenhuisapotheek deze materialen voorziet en aflevert, een externe firma deze bij u thuis levert of dat u zelf de materialen gaat afhalen bij uw thuisapotheek. Voor meer informatie omtrent de lokale regeling in uw behandelend ziekenhuis, verwijzen we naar het ziekenhuis waar u wordt behandeld.


Toediening door thuisverpleegkundige

De geneesmiddelen worden toegediend door een thuisverpleegkundige die bij u thuis zal langskomen. Het ziekenhuis maakt daarvoor de nodige afspraken en geeft u een verpleegkundig voorschrift mee bij ontslag. 

De medicatie wordt via een katheter toegediend in een bloedvat. Er zijn verschillende types katheters beschikbaar: onderhuids ingeplante poortkatheter, in een armader ingebrachte lange lijn of PICC, centrale katheter. De keuze hangt af van een aantal criteria zoals de kwaliteit van de aders en de verwachte duur van de antibioticabehandeling. U kan uw thuisverpleegkundige ook steeds aanspreken als u nog vragen heeft.


Veiligheid

OPAT is een veilige manier om uw geneesmiddelenbehandeling thuis verder te zetten. De eerste dosissen van uw behandeling worden toegediend in het ziekenhuis zodat uw reactie op het geneesmiddel opgevolgd wordt. Elk geneesmiddel kan namelijk allergische reacties veroorzaken. Bij symptomen zoals huiduitslag, zwelling in het gezicht of moeilijkheden bij het ademen moet u onmiddellijk uw huisarts of uw thuisverpleegkundige verwittigen.


Duur van de behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de infectie. U kan hierover meer uitleg vragen aan uw behandelend arts.


Kostprijs

U moet rekening houden met volgende kostenplaatsen:

Antibiotica en infusen: als patiënt betaalt u remgeld dat geplafoneerd is per verpakkingseenheid.
Materiaal: het materiaal dat niet aangeleverd wordt door uw thuisverpleegkundige valt volledig ten koste van de patiënt. 
Thuisverpleegkundige: voor het toediening van het antibioticum en de verzorging van uw catheter is er terugbetaling voorzien via uw mutualiteit. 

Als u een hospitalisatieverzekering hebt, is het aangeraden om voor de start van uw OPAT-behandeling contact op te nemen met uw hospitalisatieverzekeraar om te gaan welke kosten in uw polis opgenomen zijn. 

In de meeste gevallen is terugbetaling van de geneesmiddelen voorzien door het RIZIV mits goedkeuring van het attest door de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Raadpleeg uw hospitalisatieverzekering voor bijkomende terugbetaling. 


Problemen

In geval van problemen, aarzel dan niet om uw behandelend arts of huisarts te contacteren. 

Informatie voor patiënten - dokter en patiënt